sylab_trojfaz_obvody_bc
... v elektrárnách). Přenosové cesty (vedení a transformátory) jsou také přibližně souměrné. To co způsobuje nesouměrnost v trojfázových soustavách jsou tedy spotřebiče. Trojfázové spotřebiče jsou ...
ELEKTROINSTALACE RODINNÉHO DOMU
Bibliografická citace práce: POKORNÝ, M. Elektroinstalace rodinného domu. Brno: Vysoké u čení technické v Brn ě, Fakulta elektrotechniky a komunika ...
14 střídavý proud | Maturitní blog
... prochází nižší proud a ztráty jsou menší. Přenosovou soustavu zakončují transformační stanice, ve kterých se získává trojfázové napětí, které se dále rozvádí ke spotřebitelům většinou pomocí kabelů.
E
rojfázová soustava střídavého proudu trojfázová soustava střídavého proudu obr. 44 Páteřní přenosová síť 220 kV a 400 kV ... síť šestnácti vedeními propojena se sítěmi dalších členů UCTE (evropského sdružení ...
západočeská univerzita V plzni
kompenzace, poruchový proud, elektrizační soustava, přenosová soustava, distribuční To je základní funkce, kterou plní systém nazývající se elektrická přenosová soustava. Tvoří ... zemní spojení ...
Přednáška
střídavých. Standardy [9] , [10] a [11] se zabývají zkraty ve stejnosměrných instalacích vlastní spotřeby elektráren a stejnosměrných obvodech elektráren a rozvodných stanic. Přestože tyto instalace ...
converter-abiword-6272.html
... EN 60909-3 ed. 2 (33 3022) Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí
⚡Prezentace "Elektroenergetika 1 (výroba a rozvod ...
... stejnosměrného napětí Střídavý proud - trojfázová soustava stříd. napětí. •lze hospodárně transformovat na VVN, •vedením prochází menší proud, menší ztráty. (P=U.I) Ztráty se zvětšují se čtvercem I ...
Ztráty výkonu ve vedení - Ontola
"Vedením přenosové soustavy jednofázového střídavého proudu je přenášen výkon 33 MW. Určete ztráty výkonu ve vedení při napětí 22 kV, má-li vedení odpor 0,12 ohmů. "
IN-EL - Klíčová slova
vydavatelství in-el, elektro, silnoproud, obchod, literatura, info, system, semináře, školení
⭐elektrotechnika. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření ...
... Žárovka Zvonek Jednofázový střídavý sériový motor Trojfázový indukční motor s klecovou kotvou Motor s kotvou nakrátko Jednofázový transformátor Usměrňovač v můstkovém provedení Usměrňovač v můstkovém ...
Normy ve fondu STK
Norma Třídící znak Název NORMY Účinná od Platí? K dispozici v NTK? ČSN 33 0010: 330010: Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a ...
EuroEnergie
Odpověď: Sazba D45d je určena pro odběrná místa připojená z distribuční soustavy nízkého napětí, přičemž odběr elektřiny slouží pouze k ...
CVUT - FSv - Anotace predmetu doktorskeho studia
D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I ; Garant: prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. Katedra: K101 - Katedra matematiky
Biosignály z pohledu biofyziky – WikiSkripta
Předmluva [upravit | editovat zdroj] S popisem takových vyšetření, jakými jsou EKG, EEG, EMG, evokované potenciály a dalšími se student medicíny setkává ...
ELUC
... neprotéká synchronizačním vedením žádný proud. Pootočí-li se rotorem selsynu S1, jsou napětí indukovaná ve vinutí obou statorů různá a začne procházet proud. Proud vyvolá magnetický tok, v jehož ...
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie
ČSN EN 60909-3 (33 3022) Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí
2559fe57-d8f7-43c4-bd24-8b1fdc7e49c6
Při průchodu střídavého proudu vedením vzniká kolem vodičů střídavé magnetické a elektrické ), což je fiktivní hodnota střídavého proudu stálé velikosti, která za dobu ... Česká energetická přenosová ...
Microsoft Word - ZLEPŠENÍ úèiníku V energetice.doc
... provozováním zdrojů, přenosové soustavy a spotřebičů, tzn. správné dimenzování transformátorů, správná volba jmen. napětí, využití synchronních motorů a zejména správné dimenzování asynchronních ...
Elektro - SlideShare
Elektrotechnická schémata a zapojení ... Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet.
rychlí prachy vystříkání teenage fashion clothes